2004.

Poem: Innisfree by W.B.Yeats.

French translation : Yves Bonnefoy.